• Expropiacions i Urbanisme

    La normativa urbanística i d’ordenació territorial defineix el contingut del dret de propietat immobiliària, regulant les seves facultats i els procediments per adquirir-les

EXPROPIACIONS I URBANISME

La normativa urbanística i d’ordenació territorial defineix el contingut del dret de propietat immobiliària, regulant les seves facultats i els procediments per adquirir-les. Per la seva banda, la legislació sectorial en matèria de domini públic (carreteres, costes, aeroports, etc.) pot també limitar el dret de propietat dels particulars, fins al punt de motivar la seva privació a través d’una expropiació, amb la corresponent indemnització.

La nostra actuació professional comprèn tant l’assessorament especialitzat en els tràmits d’aprovació i execució del planejament com la defensa administrativa i judicial en tot tipus de procediments urbanístics, expropiatoris o de limitació de drets o afectació d’activitats econòmiques.

Defensa en Expropiacions

El nostre bufet s’encarrega de l’assessorament i defensa de l’afectat durant tot l’expedient expropiatori, fins i tot davant els tribunals de justícia, fins a aconseguir que l’afectat vegi satisfets tots els seus drets i compensats els perjudicis.

Domini públic i Infraestructures

El nostre despatx assessora en la defensa dels seus interessos en qualsevol operació d’adquisició o transmissió de béns amb una Administració.

Planejament Urbanístic

AL respecte, el despatx assessora administracions i particulars en la tramitació de tot tipus d’instruments de planejament urbanístic.

Gestió o Execució Urbanística

El nostre despatx assessora i defensa a les entitats i persones afectades davant de tot tipus de processos de gestió (o execució) urbanística.

Disciplina Urbanística

Tot això queda subjecte al control dels Tribunals per evitar que l’Administració s’excedeixi en l’exercici de les seves competències. A tal efecte, el nostre despatx ofereix el seu assessorament i defensa.

Habitatge

La Constitució Espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i les administracions públiques han desenvolupat polítiques i normatives tendents a garantir la qualitat dels habitatges.

Dret Inmobiliari

Al nostre despatx oferim assessorament legal en matèria de compravenda, drets reals i contractes immobiliaris.