Disciplina Urbanística

La disciplina urbanística tracta d’assegurar que l’ús del sòl s’ajusti al que determina el pla urbanístic, ja sigui mitjançant la concessió de llicències (d’edificació, segregació o primera ocupació, per exemple), o bé mitjançant l’exercici de la potestat sancionadora i de restabliment de la legalitat urbanística alterada.