Disciplina Urbanística

Disciplina Urbanística

La disciplina urbanística tracta d’assegurar que l’ús del sòl s’ajusti al que determina el pla urbanístic, ja sigui mitjançant la concessió de llicències (d’edificació, segregació o primera ocupació, per exemple), o bé mitjançant l’exercici de la potestat sancionadora i de restabliment de la legalitat urbanística alterada.

Disciplina Urbanística

La disciplina urbanística tracta d’assegurar que l’ús del sòl s’ajusti al que determina el pla urbanístic, ja sigui mitjançant la concessió de llicències (d’edificació, segregació o primera ocupació, per exemple), o bé mitjançant l’exercici de la potestat sancionadora i de restabliment de la legalitat urbanística alterada.

Tot això queda subjecte al control dels Tribunals per evitar que l’Administració s’excedeixi en l’exercici de les seves competències. A tal efecte, el nostre despatx ofereix el seu assessorament i defensa:

Llicències

  • Informes sobre la conformitat d’un projecte a la normativa urbanística.
  • Certificats d’aprofitament urbanístic i de compatibilitat urbanística.
  • Alineacions i rasants.
  • Concessió de llicències d’obres i d’activitats. Cessions obligatòries i gratuïtes de vialitat.
  • Renúncia de drets en cas d’usos provisionals.
  • Règims de fora d’ordenació i volum disconforme.

Sancions i restauració de la realitat física alterada

  • Expedients sancionadors per raons urbanístiques: alçada màxima, nombre de plantes, reculada, separació a límits de parcel·la, usos admesos i incompatibles.
  • Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic alterat: enderroc, danys i perjudicis.
  • Expedients de legalització i expedients de ruïna.