Domini Públic i Infraestructures

Domini Públic i Infraestructures

Els béns propietat de les administracions públiques, patrimonials o demanials, comparteixen un règim administratiu comú de protecció, que es reforça amb prerrogatives addicionals per als béns destinats a un ús o servei públic.

Els béns propietat de les administracions públiques, patrimonials o demanials, comparteixen un règim administratiu comú de protecció, que es reforça amb prerrogatives addicionals per als béns destinats a un ús o servei públic.

El nostre despatx assessora en la defensa dels seus interessos en qualsevol operació d’adquisició o transmissió de béns amb una Administració, i en supòsits d’ús privatiu de béns públics per part d’un particular o empresa, a través de concessions o autoritzacions administratives, especialment en sectors com aigües, costes, infraestructures de comunicació, mines i patrimoni històric o cultural.

Béns patrimonials i demanials de l’Administració

 • Adquisició, ús i transmissió de béns de l’Administració.
 • Concessions, drets de superfície, convenis de cessió d’ús.
 • Cànons i altres contraprestacions.
 • Règim de protecció: Inventaris, delimitacions, desnonaments, recuperació d’ofici, embargabilitat.

Aigües

 • Titularitat dels rius, llacs i aigües subterrànies. Delimitacions.
 • Aprofitaments de les aigües continentals. Concessions d’ús privatiu de l’aigua.
 • Registre i catàleg d’aigües. Pous. Comunitats d’usuaris i regants.
 • Cànon de l’aigua. Règims, liquidacions.

Costes

 • Titularitat de les costes, Registre de la Propietat.
 • Zona de domini públic marítim-terrestre. Mar territorial i aigües interiors.
 • Zones d’afecció. Delimitacions.
 • Concessions i autoritzacions d’usos comuns especials i privatius.
 • Pesca , cultius marins i altres usos al mar.

Carreteres i ferrocarrils

 • Titularitat i competències de les vies de comunicació.
 • Projectes d’obres i construcció. Expropiacions. Concessions d’obra pública i de servei públic.
 • Drets d’ús del sistema viari i ferroviari.
 • Limitacions i afeccions a finques confrontants.

Ports i aeroports

 • Ports d’interès general i ports autonòmics: planificació i construcció.
 • Plans d’utilització d’espais portuaris.
 • Règim de l’ús comú i especial dels ports.
 • Concessions d’ús privatiu del domini públic.
 • Servituds aèries, afectacions aeroportuàries, sorolls i règim d’explotació aeroportuària.

Mines i hidrocarburs

 • Titularitat de jaciments de mines i hidrocarburs.
 • Drets d’investigació i explotació.
 • Concessions administratives. Comercialització.

Patrimoni històric i cultural

 • Defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol i autonòmic.
 • Patrimoni arqueològic, etnogràfic, documental i bibliogràfic.
 • Béns d’interès cultural, BCIL i BCIN.

Sistema forestal

 • Règim del domini públic, muntanyes comunals, servituds i limitacions.
 • Parcs i Espais Naturals protegits.

Espai radioelèctric

 • Adjudicació de freqüències i drets d’emissió.
 • Xarxes i antenes de telefonia.
 • Règim concessional.

Xarxes de transport energètic

 • Transport d’Electricitat, Gas i Petroli.
 • Règim d’adquisició, servituds i limitacions.
 • Expropiacions per a execució d’infraestructures.