Dret Immobiliari

Dret Immobiliari

La propietat immobiliària és objecte de múltiples operacions de transmissió, gravamen o altre tipus de transaccions entre particulars o empreses, amb una notable transcendència a nivell econòmic, tributari i urbanístic.

La propietat immobiliària és objecte de múltiples operacions de transmissió, gravamen o altre tipus de transaccions entre particulars o empreses, amb una notable transcendència a nivell econòmic, tributari i urbanístic.

Al nostre despatx oferim assessorament legal en matèria de compravenda, drets reals i contractes immobiliaris, així com en matèria de realització d’obres, construccions i constitucions de complexos immobiliaris, així com la realització d’inventaris de patrimonis.

Contractes immobiliaris i drets reals

 • Negociació i preparació de contractes entre particulars o amb administracions.
 • Promesa, opció de compra, compravenda, arres, cessions d’ús, usdefruit, donació, arrendaments.
 • Constitució i extinció de drets reals sobre immobles: servituds, hipoteques, etc.
 • Dret registral i hipotecari. Segregacions i agrupacions de finques.
 • Expedients de major cabuda i conflictes de límits de parcel·les.
 • Declaracions d’obra nova i organització de complexos immobiliaris.
 • Propietat horitzontal, comunitats de propietaris i relacions de veïnatge.
 • Valors cadastrals, impost de béns immobles.

Afeccions, inventaris i normativa especial

 • Limitacions i afeccions públiques a la propietat privada.
 • Revisió de la situació jurídica dels immobles: Inventaris i regularització de patrimonis.
 • Edificis i complexos residencials.
 • Instal·lacions turístiques: hotels, apartaments turístics, turisme rural, parcs d’oci, càmpings.
 • Projectes terciaris: oficines, centres comercials, parcs logístics, naus i polígons industrials.
 • Equipaments i instal·lacions esportives, sanitàries i assistencials.