Defensa en Expropiacions

Expropiacions

L’expropiació és la transferència forçosa del dret de propietat d’un particular a l’Administració Pública o a una entitat beneficiària, per raó d’un interès públic i previ pagament d’una indemnització

L’expropiació és la transferència forçosa del dret de propietat d’un particular a l’Administració Pública o a una entitat beneficiària, per raó d’un interès públic i previ pagament d’una indemnització

El nostre bufet s’encarrega de l’assessorament i defensa de l’afectat durant tot l’expedient expropiatori, fins i tot davant els tribunals de justícia, fins a aconseguir que l’afectat vegi satisfets tots els seus drets i compensats els perjudicis.

Expedient expropiatori

 • Estudi i impugnació si escau, del projecte o pla que motiva l’expropiació.
 • Declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació.
 • Al·legacions a la relació de béns i drets afectats.
 • Replanteig i afectació dels terrenys expropiats.
 • Assistència i redacció d’al·legacions a les actes prèvies i actes d’ocupació.

Expedient de preu just

 • Negociació per a la fixació del preu just per Mutu Acord.
 • Tramitació de la peça separada de valoració.
 • Formulació dels fulls d’apreuament. Taxació d’immobles i d’activitats econòmiques.
 • Expedients de reallotjament en cas d’expropiació d’habitatge habitual.
 • Procediment davant el Jurat d’Expropiació Forçosa.
 • Recursos administratius i contenciós-administratius contra la resolució del Jurat.
 • Tramitació del pagament del preu just i interessos de demora.
 • Sol · licituds de retaxació i de reversió.
 • Reclamacions per actuacions constitutives de via de fet.