Gestió Urbanística

Gestió Urbanística

La gestió urbanística comprèn aquelles operacions jurídiques i tècniques necessàries per portar a la pràctica les determinacions del pla urbanístic.

La gestió urbanística comprèn aquelles operacions jurídiques i tècniques necessàries per portar a la pràctica les determinacions del pla urbanístic.

El nostre despatx assessora i defensa a les entitats i persones afectades davant de tot tipus de processos de gestió (o execució) urbanística:

Sistemes d’actuació

 • Disseny d’estratègies per a l’execució de plans urbanístics.
 • Sistema de reparcel·lació, compensació o cooperació, o d’expropiació.
 • Procediment de taxació conjunta.
 • Gestió i execució de Polígons d’Actuació. Contribucions especials.

Entitats urbanístiques

 • Constitució, tramitació i gestió d’Entitats Urbanístiques de Col·laboració.
 • Juntes de Compensació. Associacions administratives de cooperació.
 • Entitats Urbanístiques de Conservació.

Execució urbanística

 • Redacció i execució de projectes de reparcel·lació. Compte de liquidació provisional i definitiva.
 • Defensa d’afectats per projectes de reparcel·lació.
 • Assessorament d’indústries en el seu trasllat forçós o cessament per execucions urbanístiques.
 • Dret de Reallotjament. Adjudicació d’Habitatges de protecció oficial.
  Projectes d’Urbanització. Tramitacions de subministraments, execució i lliurament de la urbanització.
 • Impugnació en via administrativa i contenciosa de projectes de reparcel·lació.
 • Defensa de particulars davant projectes expropiatoris ordinaris o de taxació conjunta.
 • Operacions registrals: segregacions, notes marginals, afectació per costos d’urbanització.