Habitatge

Habitatge

La Constitució Espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i les administracions públiques han desenvolupat polítiques i normatives tendents a garantir la qualitat dels habitatges o l’accés a habitatges subjectes a un règim de protecció pública.

La Constitució Espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i les administracions públiques han desenvolupat polítiques i normatives tendents a garantir la qualitat dels habitatges o l’accés a habitatges subjectes a un règim de protecció pública.

També s’han desenvolupat polítiques i s’han dotat recursos per a la regeneració de barris i edificis degradats per a la millora de la qualitat de vida dels veïns.

Dret a un habitatge digne.

  • Cèdula d’habitabilitat.
  • Inspeccions tècniques d’edificis.
  • Certificats d’eficiència energètica.
  • Multes per habitatges desocupats.
  • Rehabilitació d’edificis, urbanitzacions i barris: Subvencions i ajudes.

Habitatges en règim de protecció oficial o concertades.

  • Condicions d’adjudicació i transmissió d’habitatges de règim protegit.
  • Dret d’adquisició preferent: tempteig i retracte.
  • Gestió i tramitació del dret de reallotjament urbanístic.