Planejament Urbanístic

Planejament Urbanístic

L’aprovació del planejament urbanístic comprèn complexes operacions tècnic-jurídiques que persegueixen assolir un equilibri entre la consecució dels objectius territorials col·lectius (ordenar el territori, obtenir espais verds i equipaments, etc.) , amb la defensa dels drets dels propietaris afectats (respecte als drets preexistents, viabilitat econòmica de la inversió, etc.).

L’aprovació del planejament urbanístic comprèn complexes operacions tècnic-jurídiques que persegueixen assolir un equilibri entre la consecució dels objectius territorials col·lectius (ordenar el territori, obtenir espais verds i equipaments, etc.) , amb la defensa dels drets dels propietaris afectats (respecte als drets preexistents, viabilitat econòmica de la inversió, etc.).

Al respecte, el despatx assessora administracions i particulars en la tramitació de tot tipus d’instruments de planejament urbanístic:

Redacció de planejament

  • Estudis de viabilitat i anàlisi jurídic-urbanística de terrenys per al seu desenvolupament.
  • Convenis urbanístics entre particulars i l’administració.
  • Redacció de plans generals, POUM, plans parcials, plans de millora urbana i plans especials. Plans i projectes d’obres i activitats en sòl no urbanitzable.
  • Reclassificació i requalificació urbanística de terrenys. Modificació puntual i revisió del pla.

Tramitació i aprovació

  • Expedients d’aprovació de plans: suspensió de llicències, aprovació inicial, aprovació provisional, aprovació definitiva, text refós, publicació.
  • Informes sectorials i al·legacions.
  • Impugnació en via administrativa i judicial de plans aprovats definitivament.