Planejament Urbanístic

L’aprovació del planejament urbanístic comprèn complexes operacions tècnic-jurídiques que persegueixen assolir un equilibri entre la consecució dels objectius territorials col·lectius (ordenar el territori, obtenir espais verds i equipaments, etc.) , amb la defensa dels drets dels propietaris afectats (respecte als drets preexistents, viabilitat econòmica de la inversió, etc.).