• Medi Ambient

    La realització d’ activitats de l’home se sotmet a una regulació ambiental per protegir els diferents mitjans i valors naturals i, especialment, als altres ciutadans.

MEDI AMBIENT

La realització d’ activitats de l’home se sotmet a una regulació ambiental per protegir els diferents mitjans i valors naturals i, especialment, als altres ciutadans. Especial atenció dedica la normativa administrativa a les indústries o activitats productives, pel seu risc de majors afectacions mediambientals (abocaments, contaminació acústica, emissions, etc.).

El nostre bufet assessora i defensa els ciutadans en la defensa del seu dret al medi ambient i a les empreses en la tramitació d’expedients de concessió de llicències d’activitats, en actuacions preventives, en expedients sancionadors, de clausura o d’altre tipus.

Assessoria Mediambiental per a Empreses

El nostre despatx assessora en la presa de decisions de l’activitat industrial en relació amb la normativa ambiental i defensa els interessos de les empreses en els expedients oberts d’inspecció, sanció o responsabilitat per causes ambientals.

Llicències i Legalitzacions d’Activitats

El nostre despatx els assessora en la interpretació i aplicació d’aquesta normativa que s’ha de fer respectant tant els interessos col·lectius de protecció ambiental, com els drets de les empreses al desenvolupament de la seva activitat.

Emissions, Abocaments i Contaminació del Sól

El nostre despatx els assessora en la interpretació i aplicació de la normativa d’emissions, ús d’aigua, abocaments i contaminació de sòls i defensa els seus interessos en cas d’expedient d’inspecció o sancionador.

Tractament i Gestió dels Residus Industrials

Aquesta activitat estigui subjecta a un complex règim juridic-administratiu que obliga tant a indústries i usuaris com a les empreses classificades com a gestors de residus de diversa tipologia, als quals el nostre despatx presta assessorament.

Usos i Explotació del Medi Rural

El medi rural té unes característiques morfològiques i una singularitat econòmica, estratègica i social que determina l’existència d’un conjunt de normes per regular el seu ús i explotació.

Espais Naturals i Proteccio de Flora i Fauna

L’ordenament jurídic estableix una normativa reguladora dels espais naturals i espècies especialment sensibles per assegurar la pervivència de valors naturals com la flora, la fauna o el paisatge natural.