Assessoria Medioambiental per a Empreses

Assessoria Medioambiental per a Empreses

Les activitats industrials poden tenir un fort impacte en el medi ambient, especialment si en els seus processos productius fan servir substàncies tòxiques, provoquen emissions molestes o abocaments perillosos.

Les activitats industrials poden tenir un fort impacte en el medi ambient, especialment si en els seus processos productius fan servir substàncies tòxiques, provoquen emissions molestes o abocaments perillosos.

La normativa ambiental té per objecte establir les condicions en què les indústries poden desenvolupar la seva activitat, i controlar que aquestes condicions es mantenen al llarg del seu funcionament, legitimant així la intervenció de l’Administració.

El nostre despatx assessora en la presa de decisions de l’activitat industrial en relació amb la normativa ambiental i defensa els interessos de les empreses en els expedients oberts d’inspecció, sanció o responsabilitat per causes ambientals:

Auditories i obligacions formals

 • Auditories de la situació jurídic-ambiental de l’empresa.
 • Declaracions periòdiques: residus, envasos.
 • Documentació ambiental: REACH, abocaments.
 • Cànons, taxes, fiscalitat ambiental.

Sostenibilitat

 • Implantació de mesures d’eficiència energètica: auditoria prèvia, processos d’adaptació.
 • Sol · licitud d’ajudes, subvencions públiques i altres mesures de foment.
 • Desenvolupament Sostenible i Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

Sancions i responsabilitat mediambiental de l’empresa

 • Defensa d’empreses afectades per un expedient sancionador mediambiental.
 • Impugnació administrativa i judicial dels acords d’imposició de multes i altres sancions.
 • Sol·licitud de mesures cautelars, suspensions i ajornaments de multes.
 • Defensa davant ordre de cessament o execució de mesures de restabliment de l’ordre jurídic alterat.
 • Expedients de responsabilitat ambiental en cas d’accident. L’assegurança ambiental.