Defensa davant la Contaminació Ambiental

Defensa davant la Contaminació Ambiental

El territori i les persones que hi habiten estan dotats d’un règim jurídic de protecció enfront de les agressions que puguin produir les activitats humanes.

Defensa davant la Contaminació Ambiental

El territori i les persones que hi habiten estan dotats d’un règim jurídic de protecció enfront de les agressions que puguin produir les activitats humanes.

El territori i les persones que hi habiten estan dotats d’un règim jurídic de protecció enfront de les agressions que puguin produir les activitats humanes.

Això determina que algunes activitats, fins i tot ajustant-se a la normativa sectorial reguladora, poden ser sotmeses a controls, limitacions o prohibicions en cas d’afectar aquells valors ambientals que la normativa ha decidit protegir, si amb això es lesionen drets fonamentals de la persona.

Contaminació

  • Contaminació atmosfèrica. Emissions il·legals.
  • Contaminació acústica. Inviolabilitat ambiental del domicili.
  • Contaminació lumínica i protecció del medi nocturn.
  • Sòls contaminats.

Abocadors il·legals.

  • Activitats i instal·lacions
  • Sorolls, vibracions, olors, camps electromagnètics.
  • Denúncies, imposició de mesures correctores, expedients de tancament de locals.