Emissions, Abocaments i Contaminació del sol

Emissions i Abocaments

Una de les problemàtiques més acusades de les activitats industrials són els abocaments i emissions de substàncies que poden danyar el medi ambient o les persones.

Una de les problemàtiques més acusades de les activitats industrials són els abocaments i emissions de substàncies que poden danyar el medi ambient o les persones.

Hi ha una normativa encarregada de vetllar perquè aquests abocaments i emissions no superin determinats límits, prohibint o establint mesures per minimitzar el seu impacte.

El nostre despatx els assessora en la interpretació i aplicació de la normativa d’emissions, ús d’aigua, abocaments i contaminació de sòls i defensa els seus interessos en cas d’expedient d’inspecció o sancionador:

Atmosfera i emissions

  • Límits d’emissions, controls periòdics, infraccions i sancions.
  • Reducció d’emissions: adopció de mesures, compliment de llindars, subvencions i ajudes.
  • Comercialització de drets d’emissió.

Aigua i abocaments

  • Captació, ús, depuració d’aigua i abocaments.
  • Consums d’aigua i cànon.
  • Autoritzacions, concessions, infraestructures medi hidràulic.

Contaminació

  • Sòls contaminats. Examen, valoració, consideració en operacions immobiliàries.
  • Responsabilitat mediambiental de l’empresa per contaminació: abast i prescripció.
  • Reclamacions per danys al medi ambient. Pòlissa d’assegurança.