Espais Naturals i Protecció de Flora i Fauna

Espais Naturals i Protecció de Flora i Fauna

L’ordenament jurídic estableix una normativa reguladora dels espais naturals i espècies especialment sensibles per assegurar la pervivència de valors naturals com la flora, la fauna o el paisatge natural.

L’ordenament jurídic estableix una normativa reguladora dels espais naturals i espècies especialment sensibles per assegurar la pervivència de valors naturals com la flora, la fauna o el paisatge natural.

Això pot provocar limitacions al desenvolupament d’activitats humanes, o imposar condicions per a l’explotació de determinades activitats i el desenvolupament de polítiques proteccionistes de determinats espais protegits.

Espais naturals.

  • Declaració , límits, afectacions. Règim de Parc Natural i Parc Nacional.
  • Zones ZEPA, LIC, Xarxa Natura 2000, PEIN.
  • Activitats compatibles, taxes per utilització, concessions d’ús.
  • Aigües continentals i domini públic marítim – terrestre. Aqüicultura.

Protecció de fauna i flora

  • Espècies protegides, espècies amenaçades.
  • Règim de caça i pesca.
  • Llicències, permisos, infraccions i sancions.