Llicències i Legalizacions d’Activitats

Llicències i Legalizacions d’Activitats

Les activitats econòmiques estan subjectes al control ambiental de l’Administració per imposar les mesures necessàries per minimitzar el seu impacte en el medi.

Les activitats econòmiques estan subjectes al control ambiental de l’Administració per imposar les mesures necessàries per minimitzar el seu impacte en el medi.

De vegades es tracta de meres declaracions responsables de l’inici d’una activitat, però quan la incidència ambiental pot ser més gran, se subjecta l’inici de l’activitat a la concessió prèvia d’una autorització ambiental amb tota la documentació tècnica, jurídica, urbanística i ambiental necessària.

El nostre despatx els assessora en la interpretació i aplicació d’aquesta normativa que s’ha de fer respectant tant els interessos col·lectius de protecció ambiental, com els drets de les empreses al desenvolupament de la seva activitat.

Llicències i autoritzacions

  • Llicències, autoritzacions i comunicacions ambientals.
  • Estudis d’impacte ambiental, avaluació ambiental estratègica i declaració d’impacte ambiental.
  • Imposició de mesures correctores.
  • Impugnació d’acords de concessió o denegació de llicències.
  • Controls periòdics, adaptació i modificacions de llicències.

Sancions, clausura i legalització

  • Expedients sancionadors per irregularitats en la llicència.
  • Multes, adaptacions parcials, ordre de clausura d’activitat.
  • Defensa davant els tribunals contra acords en matèria sancionadora o de restitució de la legalitat.
  • Expedients de legalització i adaptació d’activitats preexistents a la normativa ambiental.