Tractament i Gestió dels Residus Industrials

Tractament i Gestió de Residus

L’activitat humana genera una gran quantitat de residus, i el seu adequat tractament i gestió és fonamental per al desenvolupament de la societat.

L’activitat humana genera una gran quantitat de residus, i el seu adequat tractament i gestió és fonamental per al desenvolupament de la societat.

L’activitat de gestió de residus té doncs un paper decisiu i necessari en la nostra societat, fins al punt de ser considerada com d’interès general.

Això provoca que aquesta activitat estigui subjecta a un complex règim juridic-administratiu que obliga tant a indústries i usuaris com a les empreses classificades com a gestors de residus de diversa tipologia, als quals el nostre despatx presta assessorament:

Tractament de residus

 • Règim de recollida, tractament i gestió de residus. Reciclatge i dipòsit.
 • Subjectes obligats, taxes, prestació del servei.
 • Sistemes Integrats de Gestió (SIG) de residus: obligacions, adhesió, convenis.
 • Residus urbans i industrials.
 • Envasos, vehicles fora d’ús, aparells elèctrics i electrònics, olis usats , etc.
 • Declaracions periòdiques.
 • Expedients sancionadors per infraccions en matèria de residus.

Gestors de residus

 • Codi de gestor, registres oficials, autorització de l’activitat de gestió de residus.
 • Deures de comunicació de dades.
 • Autoritzacions, llicències, concessions. Classificació de residus.
 • Inspeccions, garanties, plans de restauració.