Usos del Medi Rural

Usos del Medi Rural

El medi rural té unes característiques morfològiques i una singularitat econòmica, estratègica i social que determina l’existència d’un conjunt de normes per regular el seu ús i explotació.

El medi rural té unes característiques morfològiques i una singularitat econòmica, estratègica i social que determina l’existència d’un conjunt de normes per regular el seu ús i explotació.

Aquest règim jurídic ha de permetre tant la protecció del medi rural, com el necessari desenvolupament de les activitats econòmiques forestals, agrícoles i ramaderes pròpies del medi rural tendent a una sostenibilitat basada en la conservació del medi i la viabilitat econòmica.

Usos del medi

  • Protecció del paisatge.
  • Usos del medi rural: autoritzacions d’obres, edificacions i activitats en sòl rústic.
  • Règim d’explotació forestal, propietat i ús de muntanyes veïnals.
  • Règim de titularitat, ús i obertura de camins, canals i altres infraestructures.

Activitat sector primari

  • Ajudes a agricultors i ramaders.
  • Règims de quotes de cultius.
  • Producció ecològica, productes fitosanitaris.