De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i la normativa vigent, l’informem que les dades personals facilitades i les generades per la navegació en aquest lloc web, seran tractades per CUCH–AGUILERA LEGAL, SLP en base al seu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud i l’enviament d’informació del seu interès. Les dades personals seran conservades mentre duri la finalitat per a la que són tractades i durant el temps que estableixi la legislació vigent, no seran cedides  a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades. 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, escrivint al responsable del tractament, CUCH–AGUILERA LEGAL, SLP,  amb domicili a la Trav. de Gràcia, 97, 3-1, 08006 de Barcelona, o per correu-e escrivint a info@cal-bcn.com  . També pot exercitar la tutela dels seus drets davant la Agència Española de Protecció de Dades.