CUCH – AGUILERA LEGAL , SLP , titular d’aquest lloc web , té el seu domicili social a Travessera de Gràcia , 97 , 3r 1a, de 08006 -Barcelona , CIF B – 66.099.391 , i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 43960 , Foli 0007 , Full n º B – 442.897 .

Objecte i contingut del lloc web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació inclosa no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. CUCH – AGUILERA LEGAL, SLP, no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que se’n pogués fer.

Propietat Intel·lectual

Queden reservats en favor de CUCH – AGUILERA LEGAL , SLP tots els drets sobre els continguts textuals i les imatges de la pàgina web.

Protecció de dades: política de privacitat

D’acord amb el que estableix Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), informem que les dades personals proporcionades són confidencials i seran tractades per CUCH-AGUILERA LEGAL, S.L.P. en base al seu consentiment i amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i de mantenir la relació professional, comercial, i / o contractual que si escau s’estableixi amb qualsevol dels professionals de CUCH-AGUILERA LEGAL, S.L.P.

L’ús del formulari de contacte o l’enviament d’un correu electrònic suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les seves dades. El remitent manifesta que les dades que faciliti són veritables, exactes, completes i actuals i assumeix exclusivament qualsevol responsabilitat per qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar en cas de facilitar dades alienes, falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

CUCH-AGUILERA LEGAL, SLP es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al seu tractament de forma confidencial i al seu deure de guardar-los, adoptant, segons l’estat de la tecnologia de cada moment, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Les seves dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent. No seran cedides a tercers llevat dels supòsits legalment previstos. No està prevista la transferència internacional de dades.

El titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat davant CUCH-AGUILERA LEGAL, SLP domiciliada al c / Travessera de Gràcia, 97, 3r 1a, de 08006-Barcelona, ​​adjuntant fotocòpia del DNI o en l’e-mail info@cal-bcn.com. També pot exercitar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.