Clients

Els nostres clients són empreses i particulars, que assessorem directament o a través d’altres despatxos professionals, afectats per expedients administratius de tot tipus (expropiacions, sancions, llicències, contractació pública, responsabilitat patrimonial de l’Administració, subvencions, etc.). També assessorem a entitats sense afany de lucre (associacions, plataformes, etc.) que defensen interessos col·lectius davant l’Administració.

El despatx assessora també a entitats del sector públic (corporacions locals, empreses municipals, fundacions del sector públic, consorcis, etc.), que necessiten d’un suport jurídic específic en matèria de règim jurídic, procediment administratiu, contractació pública, signatura de convenis, integració en consorcis o règim pressupostari, entre d’altres.

Considerem fonamental que el client conegui i comprengui el conjunt dels factors que incideixen en la resolució de cada expedient, per prendre en tot moment la decisió més adequada a les seves necessitats i objectius.