• Sector Públic

    Cuch – Aguilera Legal ofereix assessorament i formació en qüestions d’organització i funcionament del sector públic i de defensa dels drets dels particulars.

SECTOR PÚBLIC

Cuch – Aguilera Legal ofereix assessorament i formació en qüestions d’organització i funcionament del sector públic i de defensa dels drets dels particulars.

Les administracions públiques, en virtut de la seva funció de tutela de l’interès general, intervenen en diferents àrees o sectors com l’ordenació del sòl, la defensa del medi ambient, la regulació del comerç o la indústria, o la prestació de serveis com la sanitat o l’educació, entre d’altres.

L’actuació administrativa s’ha d’ajustar a l’ordenament jurídic tant per a la seva organització i funcionament, com per incidir en els drets i deures dels particulars (sancions, llicències, expropiacions, etc.). Aquesta actuació està sota la tutela dels tribunals de justícia.

Organització del Sector Públic

El despatx assessora el sector públic en les diverses formes d’organització i funcionament que li ofereix l’ordenament jurídic.

Procediments i Recursos

Assessora i defensem a administracions, particulars i entitats de tot tipus davant qualsevol actuació administrativa o judicial que s’hagi de tramitar.

Llicències i concessions

Poden revestir un caràcter previ, o bé poden consistir en meres declaracions del responsable de l’activitat, en funció de si la seva incidència en l’interès públic és major o menor.

Contractes del Sector Públic

El nostre despatx ofereix assessorament i defensa en relació amb les qüestions que plantegen els contractes administratius, el seu règim jurídic i els conflictes d’interessos que es poden generar tant en la fase d’adjudicació com en la fase d’execució i compliment del contracte.

Subvencions i Col·laboracions

El nostre despatx ofereix assessorament jurídic relatiu a la sol · licitud i concessió de subvencions, així com en relació a processos de col·laboració entre el sector públic i el sector privat de cara al desenvolupament de projectes de recerca i innovació tecnològica, davant l’Administració i els Tribunals.

Infraccions, Multes i Sancions

El nostre despatx assessora i defensa els seus clients, particulars, empreses i col·lectius, en matèria d’infraccions i sancions.

Responsabilitat Patrimonial

El nostre despatx defensa els perjudicats mitjançant la tramitació del procediment administratiu de responsabilitat patrimonial.

Dret de la Unió Europea

Oferim assessorament en la interpretació i aplicació de norma europees, així com en previsió de polítiques europees.