Llicències i concessions

Autorizacions, Llicències i Concessions

L’ordenament jurídic subjecta l’exercici de determinades activitats a diversos tipus d’autorització administrativa, per garantir que amb aquesta activitat no es posa en risc l’interès general, ja sigui per motius ambientals, de seguretat per a les persones o per protegir el domini públic.

L’ordenament jurídic subjecta l’exercici de determinades activitats a diversos tipus d’autorització administrativa, per garantir que amb aquesta activitat no es posa en risc l’interès general, ja sigui per motius ambientals, de seguretat per a les persones o per protegir el domini públic.

Aquestes autoritzacions poden revestir un caràcter previ, o bé poden consistir en meres declaracions del responsable de l’activitat, en funció de si la seva incidència en l’interès públic és major o menor.

Sol·licituds de llicències i comunicacions prèvies

  • Preparació d’expedients i projectes.
  • Sol·licitud de llicències, autoritzacions i comunicacions de tota mena.
  • Denegació o imposició de renúncies de drets.
  • Defensa administrativa i judicial en cas d’impugnació de llicències.

Expedients de legalització

  • Legalització d’activitats i construccions, règim transitori.
  • Expedients disciplinaris en general.
  • Ordres de clausura, mesures cautelars o prescripcions a determinades activitats.

Concessions

  • Concessions d’obra pública.
  • Concessions de servei públic.
  • Concessions i autoritzacions per a la utilització privativa del domini públic.