Contractes del Sector Públic

Contratctes del Sector Públic

La consecució dels fins de l’Administració es porta a terme mitjançant una actuació directa d’ella mateixa o mitjançant l’encàrrec a tercers particulars, a través dels contractes del sector públic, perquè realitzin determinades obres, lliuraments de béns o prestació de serveis..

La consecució dels fins de l’Administració es porta a terme mitjançant una actuació directa d’ella mateixa o mitjançant l’encàrrec a tercers particulars, a través dels contractes del sector públic, perquè realitzin determinades obres, lliuraments de béns o prestació de serveis.

El nostre despatx ofereix assessorament i defensa en relació amb les qüestions que plantegen els contractes administratius, el seu règim jurídic i els conflictes d’interessos que es poden generar tant en la fase d’adjudicació com en la fase d’execució i compliment del contracte.

Contractes del sector públic

 • Anàlisi i elecció de les diverses tipologies de contractació existents.
 • Classificació de contractistes, inscripció en registres.

Procediment de contractació

 • Redacció del plec de les clàusules del contracte.
 • Seguiment del procediment d’adjudicació.
 • Actes d’obertura de pliques i admissió de propostes.
 • Resolucions d’adjudicació dels contractes. Recurs especial en matèria de contractació.
 • Encàrrecs de gestió a favor de mitjans propis i serveis tècnics.

Execució dels contractes administratius

 • Compliment, interpretació i execució del contracte.
 • Càlcul de preus, interessos o altres aspectes contractuals.
 • Reclamació de quantitats derivades de contractes del sector públic.
 • Modificació de condicions de contracte.
 • Resolució de contractes.
 • Expedients sancionadors.