Dret de la Unió Europea

Dret de la Unió Europea

Cada vegada més , la vida dels ciutadans europeus està condicionada per les decisions que adopten les institucions europees en el marc dels diversos tractats fundacionals, a través de les normes de dret derivat, compost de reglaments d’aplicació directa i de directives, que han ser transposades pels estats membres.

Cada vegada més , la vida dels ciutadans europeus està condicionada per les decisions que adopten les institucions europees en el marc dels diversos tractats fundacionals, a través de les normes de dret derivat, compost de reglaments d’aplicació directa i de directives, que han ser transposades pels estats membres.

El nostre despatx ofereix assessorament en la interpretació i aplicació de norma europees, així com en previsió de polítiques europees i defensa els interessos dels seus clients davant les institucions comunitàries, fins i tot davant els tribunals europeus:

Institucions europees

 • El Consell i el Parlament europeu.
 • La Comissió Europea.
 • El Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
 • Consell d’Europa i Tribunal Europeu de Drets Humans.

Polítiques europees

 • Mercat únic europeu: Lliure circulació de persones, béns i serveis.
 • La Política Agrària Comunitària i Pesquera.
 • Polítiques europees de medi ambient i energia.
 • Polítiques europees de recerca i ciència.
 • Polítiques europees de desenvolupament regional: FEDER.

Aplicació de normes europees

 • Reglaments autònoms, marc i de la Comissió.
 • Directives: la seva transposició i casos d’aplicació directa.
 • Decisions, Declaracions , resolucions i recomanacions.
 • Dictàmens, Informes, Programes d’acció comuna.
 • Convenis i acords entre la UE i tercers Estats.
 • Principis generals del Dret comunitari.
 • Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.