Organització del Sector Públic

Organització del Sector Públic

El sector públic s’organitza mitjançant òrgans i entitats de diversos tipus per a satisfer de forma més àgil i coordinada les necessitats col·lectives, i se subjecta a unes normes de funcionament per garantir el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, objectivitat, transparència i defensa de l’interès general.

El sector públic s’organitza mitjançant òrgans i entitats de diversos tipus per a satisfer de forma més àgil i coordinada les necessitats col·lectives, i se subjecta a unes normes de funcionament per garantir el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, objectivitat, transparència i defensa de l’interès general.

El despatx assessora el sector públic en les diverses formes d’organització i funcionament que li ofereix l’ordenament jurídic:

Entitats públiques

 • Administracions territorials i institucionals.
 • Creació d’entitats públiques: Instituts, societats, fundacions, consorcis.
 • Fórmules de col·laboració entre administracions. Encàrrecs de gestió a mitjans propis.
 • Relacions interadministratives: convenis, protocols, acords interadministratius.

Funcionament de les Administracions Públiques

 • Organització , estatuts , nomenament de càrrecs.
 • Adopció d’acords, convocatòria d’òrgans col·lectius.
 • Règim d’incompatibilitats.
 • Administració electrònica.
 • Transparència en Administracions. Dret a la informació.
 • Pressupostos: aprovació, execució, liquidació, fiscalització.

Col·laboració amb el sector privat

 • Entitats i convenis de col·laboració amb el sector privat.
 • Fundacions i societats de capital mixt. Consorcis.
 • Convenis amb organitzacions privades i entitats sense afany de lucre.