Procediments i Recursos

Procedimients i Recursos

L’activitat administrativa es desenvolupa mitjançant procediments diversos, fins al punt que l’actuació a través d’un procediment és un principi fonamental que l’art. 105.3 CE ha recollit explícitament. El procediment administratiu constitueix la forma pròpia de la funció administrativa.

Cuch – Aguilera assessora i defensa a administracions, particulars i entitats de tot tipus davant qualsevol actuació administrativa o judicial que s’hagi de tramitar:

Actes i Procediments Administratius

 • Sol·licituds i reclamacions de drets i interessos patrimonials.
 • Accions d’interès públic davant les administracions.
 • Imposició d’obligacions administratives en general.
 • Expedients sancionadors, execucions subsidiàries i econòmiques.

Recursos administratius

 • Nul·litat dels actes administratius.
 • Recursos administratius d’alçada, reposició i revisió.
 • Revisió dels actes administratius. Declaració de lesivitat.

Recursos contenciós-administratius

 • Recursos davant els Tribunals contra actes administratius.
 • Protecció dels drets fonamentals.
 • Legalitat i constitucionalitat de normes jurídiques.
 • Recursos contra la inactivitat de l’Administració i contra les vies de fet.