Responsabilitat Patrimonal de l’Administració

La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques suposa que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets per causa d’una actuació administrativa, excepte en casos de força major.