Responsabilitat Patrimonal

Responsabilitat Patrimonal de l’Administració

La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques suposa que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets per causa d’una actuació administrativa, excepte en casos de força major.

La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques suposa que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets per causa d’una actuació administrativa, excepte en casos de força major.

El nostre despatx defensa els perjudicats mitjançant la tramitació del procediment administratiu de responsabilitat patrimonial, formulant la valoració de la indemnització i, si escau , mitjançant el corresponent recurs contenciós-administratiu davant els Tribunals.

Responsabilitat de l’Administració Pública

  • Indemnització per causes urbanístiques.
  • Danys provocats per obres públiques.
  • Responsabilitat patrimonial per afeccions individualitzades a immobles de propietat privada.
  • Indemnització per danys materials i corporals.
  • Responsabilitat per negligència de funcionaris.

Responsabilitat del poder judicial i legislatiu

  • Responsabilitat per la promulgació de normativa.
  • Responsabilitat per errors judicials.