Sancions i Multes

L’incompliment de la normativa en matèria de medi ambient, seguretat viària, ordenances d’edificació o ús del domini públic, per posar alguns exemples, pot comportar la imposició de sancions administratives, sempre que constitueixi alguna infracció prevista per la llei.