Infraccions, Multes i Sancions

Sancions i Multes

L’incompliment de la normativa en matèria de medi ambient, seguretat viària, ordenances d’edificació o ús del domini públic, per posar alguns exemples, pot comportar la imposició de sancions administratives, sempre que constitueixi alguna infracció prevista per la llei.

L’incompliment de la normativa en matèria de medi ambient, seguretat viària, ordenances d’edificació o ús del domini públic, per posar alguns exemples, pot comportar la imposició de sancions administratives, sempre que constitueixi alguna infracció prevista per la llei.

Per a això l’Administració ha de tramitar l’expedient corresponent, actuar amb les competències adequades i, en tot cas, subjectar-se als principis legals i constitucionals que inspiren el dret sancionador. El nostre despatx assessora i defensa els seus clients, particulars, empreses i col·lectius, en matèria d’infraccions i sancions:

Expedient sancionador

  • Defensa de particulars i empreses afectats per un expedient sancionador.
  • Denúncies a un tercer infractor per actuació contrària a l’ordenament.
  • Impugnació administrativa i judicial dels acords d’imposició de multes i altres sancions.

Execució de sancions

  • Sol·licitud de mesures cautelars, suspensions i ajornaments de multes.
  • Defensa davant el tràmit d’execució subsidiària.
  • Defensa davant l’execució de mesures de restabliment de l’ordre jurídic alterat.