Consumidors i Dret de la Competència

L’actuació de l’Administració incideix en determinades conductes dels operadors del mercat per garantir que no es produeixin abusos perjudicials per als consumidors, ni tampoc per a les empreses de la competència.