Consumidors i Dret de la Competència

Consumidors i Dret de la Competència

L’actuació de l’Administració incideix en determinades conductes dels operadors del mercat per garantir que no es produeixin abusos perjudicials per als consumidors, ni tampoc per a les empreses de la competència.

Consumidors i Dret de la Competència

L’actuació de l’Administració incideix en determinades conductes dels operadors del mercat per garantir que no es produeixin abusos perjudicials per als consumidors, ni tampoc per a les empreses de la competència.

L’actuació de l’Administració incideix en determinades conductes dels operadors del mercat per garantir que no es produeixin abusos perjudicials per als consumidors, ni tampoc per a les empreses de la competència.

Els drets dels consumidors i usuaris estan especialment protegits per la Constitució espanyola, que estableix que els poders públics garantiran la defensa, la informació i l’educació dels consumidors i usuaris, protegint els seus interessos.

Dret de la competència

  • Defensa del mercat.
  • Abús de posició dominant. Monopolis i oligopolis.
  • Pràctiques col·lusòries. Pactes il·legals de preus. Actuacions antitrust.
  • Sancions en matèria de dret de la competència.
  • Expedients de les autoritats de la competència.

Consumidors i usuaris

  • Drets dels consumidors.
  • Accions col·lectives en defensa dels consumidors.
  • Drets dels usuaris de serveis públics.
  • El consumidor a internet.