Telecomunicacions i Mitjans Audiovisuals

Telecomunicacions i Mitjans Audiovisuals

El sector de les telecomunicacions i de mitjans audiovisuals, pel seu impacte polític, econòmic i social, i per afectar el domini públic radioelèctric, està subjecte a regulació administrativa.

El sector de les telecomunicacions i de mitjans audiovisuals, pel seu impacte polític, econòmic i social, i per afectar el domini públic radioelèctric, està subjecte a regulació administrativa.

El nostre despatx pot assessorar en aquells expedients relacionats amb aquestes matèries:

Telecomunicacions: instal·lacions i freqüències

  • Autoritzacions i concessions.
  • Expropiacions, servituds i convenis de cessió d’instal·lacions.
  • Telefonia fixa, telefonia mòbil, banda ampla, xarxes sense fils i de nova generació.
  • Televisió analògica, TDT, satèl·lit.

Mitjans de comunicació i societat de la informació

  • Premsa, ràdio, televisió, serveis de difusió d’informació.
  • Protecció de dades i seguretat informàtica, signatura electrònica.
  • Administració electrònica.
  • Requisits legals de les empreses d’informació.